Предложение за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА

На 12 май 2014 беше финализирана и официално внесена Социалната харта. Очакваме сформиране на Тематична работна група. Приложение - най-долу (Cover_letter_and_SC_May_2014.pdf)

На 11 април 2014 беше представен окончателния вариант на Социалната харта, както и на предложението за въвеждане на Ваучерен модел за финансиране на социалните услуги. Всички организации, които желаят да се присъединят като съвносители, е достатъчно изпратят имейл за потвърждение на info@piamater.org до 17 април 2014 г. Социалната харта е приложена най-долу на тази страница.

На 21 март 2014 се проведе 3-та среща за обсъждане на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги. На срещата ще бъде финализирано Предложението за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА.

Трета среща Ваучерен модел и социална харта  
Трета среща Ваучерен модел и социална харта   
Трета среща Ваучерен модел и социална харта


На 7 март 2014
 е изготвен проект на Предложение за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА, което е изпратено до членовете на Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора за обсъждане и коментари.

Документът е достъпен най-долу на страницата за изтегляне.

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, във връзка с провеждането на срещата на 21.03.2014, които подчертават, че:

1.  Под мотото за провеждане на псевдо реформа за "деинституализация и настаняване в услуги в общността", ще се създават ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) - услуга, която се твърди, че е услуга в общността, но напрактика е институционална (резидентна) услуга.

2. Средствата по ОП РЧР за периода 2014-2020, се прави опит да бъдат насочени към общините, като средствата ще бъдат изхарчени за строителство и ремонт на ЦНСТ.

3. Така наречените нови услуги в общността, ще бъдат управлявани от общините - липса не реформа, за разлика с предложението за Либерализация на сектора на социалните услуги, развнопоставеност и конкуренция между доставчиците с полза за клиента, въвеждането на Ваучерен модел за финансиране и оттеглянето на общините от този сектор.

4. В България живеем бедно, защото заплащаме за едно и също нещо по няколко пъти. Към днешна дата, всички домове за възрастни са с реновирани сгради. Странни са идеите да се извадят възрастните, които живеят така или иначе по двама в стая  в тези сгради, и да се изсипят още 500 милиона лева за строеж на нови сгради.

01.08.2014. Носи ли държавната политика в България независим живот за хората с увреждания

01.08.2014. Доброволни алтернативи на социалната държава

01.08.2014. На конференция за дясна социална политика (нещо като репортаж)

01.08.2014. Фалитът на социалната държава

01.08.2014. Социалната държава заробва европейските работници

19 юли 2014. Социален, но либераленСтатия от Института за социално предприемачество.

16 юли 2014. 
За многото проблеми, когато няма пари. Статия от Института за социално предприемачество.

*** Предложение до тематичната работна група по подготовката на ОП РЧР 2014-2020 за корекция на специфичните цели, както и отговор и коментар на отговора

*** Пример за общинско ЦНСТ за възрастни - с огромен щат, който по брой е равен на лицата, които са настанени. Всяко такова общинско предприятие всъщност е инструмент на кмета за опити за предприемачество, наемане на избрани лица като персонал, както и инструмент за осигуряване на гласоподаватели, тъй като всеки настанен, работещ и близките им са потенциално очаквани като гласоподаватели.

*** Пример за разходи за изграждане на нови къщички.

*** Министърът на МТСП се чувства длъжен да се отчита какви средства са заделени за общините за укрепване на техния капаците за предоставяне на социални услуги. Без да съобщава за ангажимент за укрепване на капацитета на частните доставчици.

*** Апетитите на БЧК да бъдат абонирани за финансиране (един от над 1200 доставчици на социални услуги), за да могат да развиват своята дейност, са представени от Надежда Тодоровска. Ваучерният модел, като алтернатива на предложението на БЧК, гарантира информиран избор на нуждаещия се на доставчик на социална услуга, осигурява равнопоставеност на доставчиците и качествени социални услуги, вместо гарантирано финансиране за "утвърдени" организации, повечето от които по същество чуждестранен франчайз. Впрочем, БЧК систематично разчиства терена от други организации, които правят опити да реализират проекти в сферата, в която БЧК се опитва да наложи монопол.

*** Как управляваме мимикрията на деинституционализацията, при която в закритите специализирани институции, особено в малки населени места, се разкриват по няколко резидентни услуги от нов тип в същата сграда

*** Как се възприемат ръководителите на държавни и общински предприятия - Чиновническият капиталист като нов вид капиталист.

*** Антоний Гълъбов: Пресъхналата воденица - реформите у нас показват, че промяната на формата няма връзка със съдържанието. Настояването за реформи много често прикрива отказ от истинска промяна.

*** Изплащането на помощи не решава проблема с бедността, а го задълбочава в дългосрочен план*** Нови 5000 "държавни служители" на бюджетна издръжка - грешната концепция за "държавата-работодател" 


*** Минималната работна заплата е инструмент, чрез който (парадоксално) се
ограничават възможностите за най-уязвимите групи. Не случайно съвсем
скоро у нас ще се въведат по-либерални мерки - почасова заетост,
почасово заплащане, а не минимална заплата за месец, облекчени условия
в кодекса на труда за малките организации. В социалните предприятия
това е от голямо значение - как да назначиш на трудов договор лица,
които работят по 2-3 часа на ден, през месец спрират да работят, тъй
като имат редица свои проблеми, после пак се връщат? Или гъвкава
заетост и облегчени правила, или тези лица остават извън борда като
нежелани служители. Прочетете статията, нищо ново под слънцето.


МТСП, което изпълнява ОП РЧР, следва да е наясно, че всички схеми, които се пуснат за проектни предложения, с цел укрепване капацитета на общините, а не за либерализация на сектора на социалните услуги, ще бъдат обжалвани и спирани по горните нива за управление на Оперативните програми - Министерство на финансите, Министерски съвет, както и Европейска комисия.
Ċ
Pia Mater Foundation,
27.03.2014 г., 2:39 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
12.05.2014 г., 21:37 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
11.04.2014 г., 5:28 ч.