Стратегии и документи в социалния сектор

Документи на национално ниво:

* Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
* Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 и Визия за финансиране
* Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012-2030
* Национална програма за осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване
* Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013
* Национален план за превенция на насилието над деца 2012-2014
* Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020
* Национална стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България
* Стратегия за развитие на социалните услуги за хората от третата възраст в гр. София 2010-2013
* Стратегия за превенция на социалното изключване на теритирията на гр. София 2011-2015
* Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008-2015

* Проект на Национална стратегия за дългосрочна грижа от 2012 и 2013, както и с добавени предложения на членовете на НАСО, както и вариант от м. 08.2013.

Документи от изминал период:

* Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания на територията на Столична община 2009-2011
* Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012
* Национален социален доклад на Република България 2011-2012
* Индекс за устойчивост на НПО 2012 - България
* Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет 2011

* Проект на Национална концепция за социална икономика 2011
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:55 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:53 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:51 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 3:03 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
23.08.2013 г., 2:07 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
23.08.2013 г., 2:07 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:57 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:46 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:52 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:56 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 2:47 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 2:58 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 2:44 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:48 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 3:02 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
14.05.2013 г., 3:01 ч.
ĉ
Pia Mater Foundation,
13.05.2013 г., 6:54 ч.