Новини, становища и коментари във връзка спредложения Ваучерен модел

За да ги публикуваме тук, моля изпратете на info@piamater.org вашето становище по предложението за въвеждане на Ваучерен модел за финансиране на социалните услуги, както и Вашите коментари и предложения по въпроса за ролите на държавата и частните доставчици в социалния сектор и социалните политики по деинституционализация. Можете да публикувате коментари и на страницата във Facebook.

На 12 август 2014 получихме коментари (най-долу на тази страница) на споразумението за новата ОП РЧР, изпратени от Европейската комисия към работната група, в която фондация Пиа Матер участва. Сред многото детайли се открояват две линии. Първо, много общо формулирани мерки, без да става ясно какво точно ще се предприеме с европейско финансиране. Второ, залагане на неамбициозни цели, предвид обема на финансиране. Коментарите на Комисията са в една посока с исканата от нас истинска реформа на социалния сектор с въвеждане на избор за потребителя на доставчик, конкуренция между доставчиците, което да води до по-голям достъп и по-качествени услуги. За разлика от опита за харчене на парите за реформи за създаване на нови общински предприятия за социални услуги и продължаване на тенденцията за държавата-работодател на 12 000 социални асистенти и 5 000 падари в опит за скриване на реалната безработица. 

На 12 май 2014 беше финализирана и официално внесена Социалната харта. Очакваме сформиране на Тематична работна група.
Приложение: Cover_letter_and_SC_May_2014.pdf
Сбърканата концепция за Държавата-работодател се изпълнява активно - 5000 лица ще осигуряват сигурност, въпреки, че имаме 1 милиард в бюджета за издръжка на полицията. Освен това тези лица ще помагат и на възрастни хора. Защо да се ограничаваме само с тези дейности, нека да развием пълния им потенциал - след като са обиколили улиците и помогнали на възрастни хора, защо не минат през местната болница - да направят някоя операция, след това в училище да заместят някой отсъстващ учител по математика?

На 11 април 2014 беше представен окончателния вариант на Социалната харта, както и на предложението за въвеждане на Ваучерен модел за финансиране на социалните услуги. Всички организации, които желаят да се присъединят като съвносители, е достатъчно изпратят имейл за потвърждение на info@piamater.org до 17 април 2014 г.

На 9 април 2014 в предаването Часът на Милен Цветков Нина Димитрова и Марко Ганчев от Пиа Матер представиха гледна точка по въпроса Къде се къса веригата в социалните услуги. Това е смесването на ролите и опитите държавата и общините освен да осигуряват оценка на социалните потребности и адекватна система за финансиране (ваучерен модел), да се опитват да предоставят социални услуги - събираш данъците, създаваш си предприятия, наемаш асистенти - но къде е достъпа до услугите, къде е качеството? Такова не може да има. Водеща е частната инициатива на либерален и конкурентен пазар с над 1200 доставчици. Ако някой администратор иска да прави предприятия - да излезе в частния сектор.

27 март 2014 Антоний Гълъбов: Пресъхналата воденица - реформите у нас показват, че промяната на формата няма връзка със съдържанието. Настояването за реформи много често прикрива отказ от истинска промяна.

На 21 март 2014 се проведе 3-та среща за обсъждане на Ваучерния модел за финансиране на социални услуги. На срещата ще бъде финализирано Предложението за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА.

Трета среща Ваучерен модел и социална харта  Трета среща Ваучерен модел и социална харта   
Трета среща Ваучерен модел и социална харта

На 7 март 2014 е изготвен проект на Предложение за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА, което е изпратено до членовете на Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора за обсъждане и коментари.

На 28 февруари 2014 МТСП изпрати отговор, по повод предложенията на Пиа Матер за ОП РЧР. Представяме и нашият коментар на отговора.

На 7 февруари 2014 Фондация Пиа Матер изпрати предложение до тематичната работна група по подготовката на ОП РЧР 2014-2020 за корекция на специфичните цели.

На 31 януари 2014 се проведе 8-то заседание на ТРГ по ОП РЧР 2014-2020, на което беше представена изцяло нов вариант на Програмата.

На 18 декември 2013 се проведе Втора среща за обсъждане на ваучерния модел
Точките бяха разгледани като маршрут на клиента в хода на предоставяне на социални и здравни услуги - ДСП, личен лекар, организация-доставчик, болница и др. Моделът получи подкрепа и ще бъде развит съвместно с организациите от здравния сектор, които пряко участват в предоставянето на дългосрочни грижи - Национално сдружение на общопрактикуващите лекари и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Междусекторните взаимовръзки са изцяло в полза на клиента и осигуряват неговото обгрижване.
Втора среща ваучерен модел  Втора среща ваучерен модел Втора среща ваучерен модел

В средата на януари 2014 ще бъде проведена още по-широка Трета среща, на която ще се финализира предложения Модел като по-широк план за реформи - и във връзка с подготвяните закони и промени в закони в социалния и здравния сектор, визии за "деинституционализация", планове към стратегии и разбира се средствата по ОП РЧР за следващия програмен период. 

На 28 ноември 2013 бяха изпратени на Strategy.bg коментарите на Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора - приложение по-долу.

На 27 ноември 2013 беше проведено 7-мо заседание на работната група за подготовката на ОП РЧР 2014-2020, на което беше повдигнат въпроса за реформирането на дългосрочната грижа. Беше изразено мнение както от представител на МЗ, така и от представител на Националното сдружение на общините, че акцент трябва да бъде поставен върху грижите в домашна среда, а не върху деинституционализацията и раздробяването на домовете за възрастни хора в по-малки институции, но от същия тип, по подобие на грижите за деца в домашна среда.

На 30 октомври 2013 се проведе работна среща по инициатива на фондация Пиа Матер съвместно с НАСО, на която бяха обсъдени ролите на различните участници в социалния сектор, както и моделите за финансиране на социални услуги. На срещата присъстваха 11 организации, които предоставят социални услуги за деца, възрастни хора и хора с увреждания, които финансират дейността си чрез дарения, такси и делегирани дейности. На срещата присъства представител на КНСБ, който сподели предложението на синдиката за ваучерен модел, който би осигурил заетост и изсветляване на сивия сектор на услугите. До 2 седмици фондация Пиа Матер ще предложи за обсъждане проект на Ваучерен модел, който предстои да бъде обсъден и внесен в МТСП за имплементиране. 

На 26 октомври 2013 Министър Хасан Адемов започна да говори за Ваучерен модел - макар и в суров вид! Предстои да "сготвим" тази сурова идея, тъй като тя е изцяло в интерес на нуждаещите се, за разлика от модела на делегираните дейности, от който ползва имат основно организациите, които ги предоставят. Напомняме, че на 30.10.2013, петнадесет неправителствени организации ще обсъждаме именно Ваучерния модел за финансиране на социални услуги. 

На 25 октомври 2013 Институтът за социално предприемачество изпрати Отворено писмо до Народното събрание, редица министерства, организации от третия сектор, представители на чужди организации, по повод идеята на г-жа Корнелия Нинова, депутат в народното събрание, да бъде създаден Закон за възрастните хора с идеята за "осиновяване" на възрастни хора. Задкулисното и прибързано приемане на такъв закон очевидно цели прокарването на лобистки интереси и не е в полза на развитието на социални услуги за възрастни хора.

Алтернативен на Ваучерния модел е Моделът на договаряне, който се предлага от БЦНП. Според нас "договарянето" в България като модел означава назначаване на доставчици на социални услуги.

Форум „Партньорство с неправителствения сектор за по-качествени социални услуги”

Форумът се проведе от 13 до 15 октомври 2013 г. в рамките на Годишната среща на местните власти в партньорство между НСОРБ, Българския център за нестопанско право и УНИЦЕФ – България. По време на форума темата за социалното договаряне беше представена като основен инструмент за постигане на по-добро качество на социалните услуги.

Участниците се съгласиха, че моделът на социално договаряне трябва да бъде усъвършенстван, включително и в дейностите финансиране и отчитане, за да се осигури гъвкавост на процедурите и да се гарантира ефикасност, прозрачност и избягването на конфликт на интереси. Важно е също да се въведат ясни стандарти и ефективни механизми за контрол на качеството. Създаването на възможности за социално предприемачество от НПО, ще осигури допълнително предоставяне на качествени услуги на хора в уязвимо положение. 


На 19 септември 2013 г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие изпрати писмо, с което насърчава заинтересованите страни да представят вижданията си по Стратегията за дългосрочна грижа - приложено по-долу.

На 12 септември 2013 Национална мрежа за децата изпрати становище, подкрепящо въвеждането на Ваучерен модел за финансиране на социалните услуги, както и отбелязващо значителни пропуски на МТСП в осмислянето на социалните дейности за деца и възрастни и реализираните политики - приложено по-долу.

На 27 август 2013 Фондация „Институт за социални услуги в общността” подкрепи Ваучерния модел и изпрати своето становище във връзка с проекто-стратегията за дългосрочна грижа - приложение по-долу.
Ċ
Pia Mater Foundation,
12.08.2014 г., 23:38 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
13.09.2013 г., 0:13 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
12.09.2013 г., 23:58 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
28.11.2013 г., 3:32 ч.
Ċ
Pia Mater Foundation,
20.09.2013 г., 2:53 ч.