Социален, но либерален

Съществува известно неразбиране при употребата на думите социален и либерален. Много хора ги отъждествяват или ги използват без да влагат голямо съдържание в тях.

Когато се говори за социален сектор, за социални услуги, се има предвид, че като цивилизовано общество ние целенасочено изземваме част от приходите на фирмите и доходите на населението и ги насочваме за дейности, свързани с осигуряване на обществени блага (армия, полиция, улично осветление и т.н.), включително и социално подпомагане на уязвими групи.

Обемът на това изземване (данъци), както и обемът на подпомагане (когато говорим за социални услуги), зависят от това как са се договорили различните групи в обществото и къде е намерен балансът. Например в скандинавските страни и във Франция повече от 60% (!) от доходите се преразпределят и голяма част от средствата отиват за качествени социални и здравни услуги за населението. В САЩ 25% от бюджета е насочен за здравеопазване и социални услуги. Има консенсус за това и хората са с по-високо удовлетворение, въпреки че за социални услуги и здравеопазване средствата никъде не достигат.

В други държави консенсус е намерен при по-ниски нива на данъци съответно социални услуги. В трети страни като повечето африкански, изобщо не се заделят средства за социални услуги. У нас размерът на изземването е 10%, като добавим и 20% ДДС, това са сравнително ниски данъци, но едва ли ще се намерят доволни от социалните и здравните услуги, тъй като средствата се взимат, а услуги не могат да се получат, така че да носят удовлетворение.

Следователно една по-социална държава изземва повече средства, които преразпределя и насочва, за да осигури повече социални и други услуги на обществото. До тук приключва въпросът: Колко? Но тук не можем да сложим точка, тъй като трябва да се отговори на въпросът: Как?

Либералният модел е един от отговорите на въпроса Как?. Либерален означава свободен, т.е. оставяне "на свобода" на хората сами да реализират действия. Уважава се принципът, че колкото е по-малка намесата, толкова по-лесно, по-точно и по-равномерно се балансират интересите. Доказано е, че пазарната икономика, където на пазара има множество доставчици, които се конкурират помежду си за избора на клиента, води до по-голяма ефективност, по-качествени услуги и повече избор за потребителя. Ефективност значи повече спестени средства, които да се насочат за повече услуги. Либерален се отнася до това дали всеки купувач спокойно може да избере доставчик, от който да закупи стока или услуга.

Един либерален модел на социалните услуги означава, че получателят на социалните услуги може да избере свободно доставчика на тези услуги. Ако държавата изземва средства и ги насочва за социални услуги, тогава тя играе ролята на заплащащ услугите, чрез различни разплащателни институции и ваучерни системи - направления за преглед от лекар, ваучер за обучение на английски език или компютърна грамотност и др. При либералния модел има множество доставчици на услуги, които се конкурират за избора на получателя, като предоставят все по-качествeни услуги с по-голяма ефективност. Следователно въпреки, че държавата изземва средства, тя ги насочва ефективно чрез един либерален, пазарен и високо ефективен начин към нуждаещите се от услуги.

Обратното на либерален модел съществува у нас, където държавата изземва средства и ги насочва за социални услуги, които самата държава и чрез общините предоставя. Общините се отказаха от своите предприятия за производство на селскостопанска продукция, разпродадоха магазините по централните улуци за да не се занимават с търговска дейност. В България по неизвестна причина социалния сектор остана нелиберализиран. Средствата за социални услуги се насочват като делегирани дейности към общините, които по тяхно усмотрение разкриват социални предприятия (общински социални патронажи, общински домове за възрастни, общински трапезарии и т.н.). Естествено нуждаещите се от социални услуги не са доволни от тях, тъй като или не предоставят нужните услуги или качеството е толкова ниско, че отказват да ги ползват. Милиардите за социални услуги обаче успешно се разходват, включително и средствата по оперативните програми, по модела "държавата-работодател".

Ако едно правителство иска населението да получава повече и качествени социални услуги, то следва не само повече средства да заделя за социални услуги, но и да осигури либерален, конкурентен модел, по който да се разходват. Вместо държавата и общините да си "играят" на доставчици и да разходват средствата с безкрайна неефективност, погрешна посока и без да достигат до реални услуги за нуждаещите се. Именно в най-бедната европейска държава трябва да се търсят максимално ефективни модели за управление на обществени средства за постигане на оптимални резултати - качествени социални услуги за повече нуждаещи се.

Ние сме за социална държава, но с либерален модел на социалните услуги. Това може лесно да се постигне чрез въвеждането на ваучерен модел за социални услуги и впрягането на социалното предприемачество не просто като една модерна тенденция, а като огромен потенциал за събуждане на "спящи клетки" от доставчици в сектора на социалните услуги, които като гъби ще поникнат при въвеждането на либерален модел за финансиране на социалните услуги.

19 юли 2014
Институт за социално предприемачество
www.sociale.bg