Какво е социално предприемачество

Разгледайте всички дефиниции. Те се допълват взаимно. Възможно е да срещнете различни дефиниции както в български, така и в чужди източници, тъй като по темата работят различни екипи - икономисти, юристи, лица, пряко ангажирани с предприемачество, различни консултанти. Няма ясна правна дефиниция към момента, като според нас не е необходимо и да има. Социалното предприемачество следва да се разглежда в контекста на стимулиране на предприемачеството като цяло.

* Социално предприемачество:
Това е различен начин на икономическа активност (правене на бизнес, стопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели

* Социално предприятие (СП):
Барон Мюухаузен се измъква сам от блатото.
Предприятие, което се издържа изцяло от собствената си стопанска дейност на пазара, което функционира в полза на служителите си, като им осигурява заетост (СП в тесен смисъл) или в полза на други уязвими групи или социални каузи (СП в по-широк смисъл). Без значение е организационната форма - търговско дружество или НПО,  но тъй като НПО концентрират потребностите на отделни уязвими групи, социалните предприятия са възможност за тях да генерират приходи от стопанска дейност като ангажират целевата си група, в търсене на нови и устойчиви ресурси за изпълнение на обществено полезни дейности (подобряването на качеството на живот на уязвими групи, социални мисии и др.), като алтернатива на проектната дейност, доброволчеството и дарителството.

* Социално предприятие, работещо в социалния сектор. Социални предприятия съществуват и имат място във всички сфери на стопанската дейност - производство на всякакви стоки и предоставянето на различни услуги. Не трябва да се утъждествява дейността на социалните предприятия с дейности единствено в социалния сектор. Това би бил само частен случай. Сравни със Стопанско предприятие към НПО и Стопанско предприятие в социалния сектор.

* Стопанско предприятие към НПО:
Предприятие със стопанска или просто търговска дейност към НПО, което генерира приходи, които се използват за финансиране на организацията, но момента на тяхното генериране не е свързан с полза за служителите, други уязвими групи или социални мисии (например НПО разполага със сграда, която отдава под наем и използва приходите за финансиране на дейността си, не е социално предприятие, а стопанско предприятие към НПО)

* Стопанско предприятие, работещо в социалния сектор. Не всички предприятия, предоставящи социални услуги, са социални предприятия. Например предприятие, което предоставя луксозни рехабилирационни услуги, работи в социалния сектор, но не е социално предприятие, ако работещите в него нямат специалната полза от дейността му или ако предприятието се нуждае от дотации за да работи.

* Дотирано предприятие (към НПО, община, държава или към друго предприятие). Предприятие, което със своята стопанска дейност, не може да покрие разходите си с постъпилите приходи от дейността. В този случай частен донор или друга структура дотира, дофинансира предприятието за да може да продължи да съществува.

* Социална икономика:
Това е част от икономиката, наричана понякога Третият сектор (другите два са частния сектор и публичния сектор). За разлика от частния сектор, където основна цел на организациите е печалба, в третия сектор основната цел е подобряването на качеството на живот на уязвими групи или социални мисии. Тук се включват доброволчеството, дарителството, дейността на социалните предприятия, кооперациите. В българските условия към социалния сектор се отнася и т.нар. временна заетост, която се предлага на дълготрайно безработни лица с цел адаптиране и последващо преминаване в частния сектор на икономиката.

* Социална отговорност:
Система от процедури, които трябва да бъдат спазвани от работодателите на работното място, включително права на работници, условия на работа и системите за управление

* Корпоративната социална отговорност:
Практики на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното за интелигентен и приобщаващ растеж.

* Стопанска дейност:
Икономическа активност, която води до генериране на приходи от налични ресурси (производство, търговия, услуги и др.)

* Търговска дейност:
Вид стопанска дейност, при която приходите се генерират от търговия (покупка с последваща продажба на стоки)