แหล่งเรียนรู้

รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน.doc

รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ภายนอกโรงเรียน/ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับครูผู้สอน (สามารถปรับแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม)

ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ.docx

ทะเบียนแหล่งสื่อ เทคโนโลยี,ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน,ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และ ทะเบียนปราชญ์ชุมชน

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

และครูผู้สอน (สามารถปรับรูปแบบเป็นของครูผู้สอนได้ตามความเหมาะสม)

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน.docx

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สำหรับครูผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องฝึกงาน ต่างๆ