กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวราภรณ์ สมฤทธิ์
ครูชำนาญการ
นางกัญญารัตน์ หัวนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาวดี ปันมี
ครู

นางโสภณิศร์ เสือพิณ
ครูชำนาญการ