กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชลิดา สุหล้า
ครู

นายประสิทธิ์ ถวิลวงค์
ครู
นางลัดดา เดชสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร ใจดี
ครูชำนาญการ

นายปญณต อินทการ
ครูนางสาวลักษณาวดี คชเศียร
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิภา พุฒด้วง

ครูพิเศษ