กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวุฒิ บุญชัย
ครูชำนาญการ
นายอนันท์ ศรีชัยตัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคณา กันตะยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางผกามาศ เวียงคำ
ครู

นางสาวสว่างจิตร์ ตรีพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยธิดา  ทัดเที่ยง
ครูพิเศษ
นายปกรณ์ รวมสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ดวงขยาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรรินทร์ เณรจาที
ครูพิเศษ