กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายสุดา สร้อยสวิง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวรรณ ธะนะ
ครูชำนาญการ


นางวัชราภรณ์ โยธาดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช พิกุลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัลย์ ชิดอินทร์
ครู

นายรังสรรค์ เตชะแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา ก้อคำ
ครูชำนาญการ