บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม

 ตำแหน่ง จำนวน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1
 ครู 53
 พนักงานราชการ1
 ลูกจ้างประจำ 3
 ลูกจ้างชั่วคราว 7
 พนักงานขับรถ1
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน3
 แม่บ้าน5
 ยามรักษาความปลอดภัย2
 รวมทั้งหมด 77