กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายคิณ ประชุม
ครูชำนาญการ

นางนรรท์ทวรรณ ยอดสาร
ครูชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิด
ครู

นางศรีไพร ใจกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงเยาว์ เทพนากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันยธร กิ่งชนะ
ครูชำนาญการ


นายธนธร รวมสุข
พนักงานราชการ

Mr.Matthew Kelleher

ครูพิเศษ

นางจิณณพัต ทองนิธิกูล
ครูชำนาญการ

นางสุริยาวดี มะโนวงศ์
ครู

นางมาลัย บุญท้าวศิริ
ครูพิเศษ