กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์

นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต
ครูชำนาญการ

นายดุริยะ วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิศาชล แซ่โก
ครูผู้ช่วย
นายภานุพงษ์ รวมสุข
ครูพิเศษ