หน้าแรก


https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjE5NmExMmU4NDBlNjhlNmE

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • จัดทำสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2559
            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้จัดทำสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จากโปรแกรม PSIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนโรงเรียน, นักเรียน, ครู,  ห้องเรียน, ค่าเฉลี่ยผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2557-2559) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาเอกชนต่อไป รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์ที่แนบนี้
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 01:29 โดย Admin Private of Phrae 2
 • โอนเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
            สพป.แพร่ เขต 2 โอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ เป็นค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล เข้าบัญชีครูเป็นรายบุคคล จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน 98,350.00 บาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 18:02 โดย Admin Private of Phrae 2
 • สพป.แพร่ 2 โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
            สพป.แพร่ เขต 2 โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าบัญชีโรงเรียนเอกชนในสังกัด 10 โรง รวมเป็นเงิน 2,716,350.00 บาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 17:56 โดย Admin Private of Phrae 2
 • อบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2558
            สพป.แพร่ เขต 2 กำหนดจัดอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส่วน 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการนี้ ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนตามหนังสือที่แจ้ง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 และให้นักเรียนใส่เสื้อขาว กางเกงพละ เพื่อความสะดวกในการอบรมตามโครงการ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2558 23:58 โดย Admin Private of Phrae 2
 • ออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (สช.) ปีการศึกษา 2557
            สพป.แพร่ เขต 2 กำหนดออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่โรงเรียนเอกชนในสังกัด 8 โรง ระหว่างวันที่ 8-11, 14 กันยายน 2558 ตามหนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนไปแล้วนั้น ในการนี้ ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการตรวจในครั้งนี้...
  ส่ง 31 ส.ค. 2558 23:55 โดย Admin Private of Phrae 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นางกิ่งดาว กาทุ่ง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.แพร่ เขต 2

นางญาณิชศา ยวงแก้ว
นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ