งานวินัยและนิติกร

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์17 พ.ย. 2559 19:31โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict Of Interests

โพสต์14 ธ.ค. 2558 19:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofHBlcnNvbnBocmFlMnxneDpkN2E0ZTM1NGQ1ZjM4ODM

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)

โพสต์14 ธ.ค. 2558 19:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2558 19:55 ]

1-6 of 6

Comments