หน้าหลักกลุ่มนิเทศ ยินดีต้อนรับ................


https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/dlitph2/

ข่าวกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • ดาวน์โหลด ALPHABET ประถมศึกษาปีที่ 1 Sound of Alphabet           ByPUTTAPORN  INTARANAN
  ส่ง 12 เม.ย. 2560 02:01 โดย นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2“การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ”  วันที่  31  ต ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2559 19:41 โดย นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
 • การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด
  ส่ง 10 ต.ค. 2559 19:44 โดย นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
 • แบบIEP,IIP แบบฟอร์ม IEP,IIP  สำหรับจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  ส่ง 10 ส.ค. 2558 19:19 โดย นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://academic.obec.go.th/web/node/460

ข่าวกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

 • จัดงานศิลปหัตถกรรมประจำปี 2559   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
  ส่ง 10 ต.ค. 2559 19:46 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • อบรมระบบ Cloud Computing สำหรับศึกษานิเทศก์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 อบรมพัฒนาระบบ Cloud Computing สำหรับบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 10 ต.ค. 2559 07:22 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มงานเลขา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ระบบคลังข้อสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjIyYmY1NmRkYWRlNzhmNTQ
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/nitedph2/home/44950-1376.jpg
นายสานิตย์ โลหะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.แพร่ เขต 2