สาระสำคัญของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

สาระสำคัญของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2. ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

3. การประกันคุณภาพการศึกษา  ยังคงหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

4. บทบาทของโรงเรียน

          4.1 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

          4.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          4.3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

          4.4 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

          4.5 ติดตามผลการดำเนินการ

          4.6 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี

5. บทบาทของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

          5.1 ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา

          5.2 จัดส่งรายงานของสถานศึกษาพร้อมประเด็นที่ต้องการ ให้มีการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ได้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

          5.3 ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

6. บทบาทของ สมศ.

          6.1 จัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ดำเนินการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

          6.2 จัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

Comments