การอบรมสัมมนาการป้องกันการกระทำผิดวินัยและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนยพัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

การอบรมสัมมนาการป้องกันการกระทำผิดวินัยและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนยพัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2


การอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2