ITA

    เอกสาร    

       
       https://drive.google.com/file/d/1-3P7SbfFaF8QH9eLb_Wr4DI1zOhPyKM9/view?usp=sharing          ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แพร่2         รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง         https://drive.google.com/file/d/17O6MjzOWtnTSNCjGCreEUj-bFVKXTp71/view?usp=sharing          https://drive.google.com/file/d/1CQtzt0I0ejl7XzCg4wb2czdxNGNDBFDP/view?usp=sharing
        คู่มือ การประเมิน ITA 2561                   ยุทธศาสตร์ชาติ                         แผนปฏิบัติการป้องกัน           รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           แนวทางการดำเนินงาน
                                                        ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม         และปราบปรามการทุจริต         เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด         แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                                                                การทุจริต ระยะที่ 3                   ประจำปีงบประมาณ 2561   ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.2560 - 2564                               สุจริต
                                                                พ.ศ. 2560 - 2564                                                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ITA 2561
    
      https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view
    
https://drive.google.com/file/d/1RpG2ah4n6-89n0DXAIdCHvM-Wr8r0Ciz/view?usp=sharing

ตัวชี้วัด :  การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB5     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6     หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB7     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB8     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB9     หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

 ¨ มีการดำเนินการ

      เอกสาร/หลักฐาน คือ

          ¨ แผนภูมิงานให้บริการ (เฉพาะภารกิจให้บริการ อนุมัติ หรืออนุญาต)ที่ประกอบด้วย

          ¨ ประเภทงานให้บริการ

          ¨ ขั้นตอนการให้บริการ

          ¨ ระยะเวลาที่ใช้ในงานให้บริการ

          ¨ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

Website:

https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khan-txn-kar-hi-brikar-prachachn

¨ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

                                                                                     

           เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.

                                                                                               

2.