>>เทคโนโลยีในปัจจุบัน<<

เทคโนโลยี (Technology)
        หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อให้สิ่ง
ต่างมีประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (lnformation Technology : lT)
        หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศทำให้
สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น