>> ควบคุมหลอด LED <<

LED คืออะไร
        LED (Light Emiting Diode) หรือไดโอดเปล่งแสงเป็นอุปกรณ์ เอาต์พุตสำหรับการแสดงผลซึ่งสามารถติดสว่างได้ เมื่อได้รับแรงดันกระตุ้นอย่างเหมาะสม โดย LED มีให้เลือกใช้งานได้หลายสีอาทิสี แดง, เหลือง, เขียว, นํ้าเงิน, ขาว, ส้ม, ม่วง เป็นต้น

การควบคุม LED ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมภาษา C
        การควบคมุ การติด /ดับของ LED นั้นผู้พัฒนาสามารถใช้สัญญาณจากจุดต่อพอร์ตใดๆ ของแผงวงจร IPST-SE ก็ได้โดยในการเขียนโปรแกรมควบคุมการติด/ดับของ LED นั้น ใช้กลุ่มคำสั่งเอาต์พุตเพื่อควบคุมสถานะของจุดต่อพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ LED 
        ฟังก์ชั่นหรือคำสั่งหลักของโปรแกรมภาษา C/C++ สำหรับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE) ที่นำมาใช้ควบคุมการทำงานของ LED คือ out ซึ่งบรรจุอยู่ในไลบรารี ipst_in_out.h ในการใช้งานจึงต้องผนวกไฟล์ไบรารี ipst_in_out.h หรือ ipst.h ด้วยคำสั่ง #include ที่ส่วนหัวของโปรแกรมก่อนเสมอฟังก์ชั่น out มีรูปแบบและการเรียกใช้ดังนี้
out เป็นฟังก์ชั่นกำหนดระดับสัญญาณหรือข้อมูลดิจิตอลไปยังขาพอร์ตที่กำหนด
รูปแบบ
        out(char _bit,char _dat)
พารามิเตอร์
        _bit  - กำหนดขาพอร์ตที่ต้องการมีค่า 0 ถึ ง 50 สำหรับ IPST-SE ใช้ได้ถึง 30
        _dat - กำหนดข้อมูลที่ต้องการส่งออกมีค่าเป็ น 0 หรื อ 1
ตัวอย่าง
        out(17,1); // กำหนดให้ขาพอร์ต 17 เป็น “1”
        out(18,0); // กำหนดให้ขาพอร์ต 18 เป็น “0”

ปฏิบัติการที่ 1-1 สั่งการให้ LED ติดสว่าง
#include <ipst.h> // ผนวกไฟล์ไลบรารีหลัก
void setup()
{

}
void loop()
{
        out(17,1);     // สั่งให้ LED ที่จุดต่อพอร์ต 17 ติดสว่าง
        delay(500);   // หน่วงเวลา 0.5 วินาที
        out(17,0);     // สั่งให้ LED ที่จุดต่อพอร์ต 17 ดับ
        delay(500);   // หน่วงเวลา 0.5 วินาที
}