IPST MicroBox

>>IPST-MICROBOX<<
        IPST-MicroBOX เป็นชุดแผงวงจรเอนกประสงค์ที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ขนาดเล็กที่เรียกว่า “ไมโครคอนโทรลเลอร์” (microcontroller) ทำงานร่วมกับวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการโปรแกรมและสื่อสารข้อมูล โดยในชุดประกอบด้วย 
    - แผงวงจรควบคุมหลักซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หลัก
    - แผงวงจรโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
    - กลุ่มของแผงวงจรอุปกรณ์แสดงผลการทำงานหรืออุปกรณ์เอาต์พุต 

อุปกรณ์เอาต์พุต เช่น 
    - แผงวงจรแสดงผลด้วยไดโอดเปล่งแสงสองสี
    - แผงวงจรแสดงผลตัวเลข 4 หลัก
    - แผงวงจรขับแสงอินฟราเรด
    - แผงวงจรขับมอเตอร์ 
    - แผงวงจรขับรีเลย์ รวมถึงแผงวงจรอุปกรณ์ตรวจจับ
    - สัญญาณหรือเซนเซอร์ (sensor) ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ 
    ดังนั้นจึงสามารถนำชุดกล่องสมองกล IPSTMicroBOX นี้มาใช้ในการเรียนรู้, ทดลองและพัฒนาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น