บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  
คุณครูกานต์ชนก ด้วงตะกั่ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
คุณครูแตงอ่อน  ตุ่มนอก
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย

 
คุณครูสุจิตรา สามารถ
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
 
คุณครูมลฑิรา  ชมพูธร
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย