หน้าแรก


โรงเรียนภู่วิทยา
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผู้เรียนทั้งสิ้น 661 คน(10 มิย 58) จำนวนทั้งสิ้น 20 ห้องเรียน สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.. 2545  จะพบว่าการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น   มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี  คนเก่ง คนมีความสุข  อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเป็นสากลและสลับซับซ้อนมากขึ้น  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน  จึงมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เรียนของเราอย่างมากมาย