บุคลากร

นางสาวนงนุชค์ เศษรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
   
 นางสุมิตทรา  มีระหันนอก
ผู้สอนวิทยาศาสตร์
 นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้สอนวิชา ฟิสิกส์
 นางจรรยา  ไกรสน
ผู้สอนวิชา เคมี
 
  
 
 
 นายณรงค์  ค้ากระบือ
ผู้สอนวิชา เคมี
 นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี 
ผู้สอนวิชา เทคโนโลยี
 นางสาวณัฐฤทัย 
 
 
 
 นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
ผู้สอนวิชา ฟิสิกส์
 นางสาวศศิธร  การทหาร
ผู้สอนวิชา ชีววิทยา
นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
ผู้สอนวิชาเทคโนโลยี
 
            
  นางสาวอรวรรณ  แก้วระหัน
ผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
   
หน้าเว็บย่อย (1): มุม E-Learning