บุคลากร

นางสาวนงนุชค์ เศษรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    
  นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้สอนวิชา ฟิสิกส์
 นางจรรยา  ไกรสน
ผู้สอนวิชา เคมี
นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี 
ผู้สอนวิชา เทคโนโลยี
 
   
 
 นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
ผู้สอนวิชา ฟิสิกส์
 นายอุบล ศรีขันธ์
ผู้สอนวิชา ฟิสิกส์
 นางสาวณัฐฤทัย ศรแก้ว
ผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 นายวรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
ผู้สอนวิชา เคมี
 นางสาวศศิธร  การทหาร
ผู้สอนวิชา ชีววิทยา
นายธนา
 
            
นางสาวสุพรรณา สิงห์ซอม
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
   นางสาวอรวรรณ  แก้วระหัน
ผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
 นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
ผู้สอนวิชาเทคโนโลยี
 
หน้าเว็บย่อย (1): มุม E-Learning