หน้าแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เศรษฐกิจพอเพียง"

รายละเอียดวิชา

ลักษณะวิชา

เนื้อหาในรายวิชานี้ ได้อธิบายถึงความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ
และขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด รวมถึงการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กรต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้

เนื้อหา

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย ความสำคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร และโปรแกรม Simulation

กิจกรรม


หน้าเว็บย่อย (1): k