บุคลากร


 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ษาต่างประเทศ
 
  
 
  นางสาวสิริพรรณ  โพธิจักร
 นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง                                              

 
 
 
นางสาวพัชรินทร์  โมหา
ผู้สอน ภาษาอังกฤษ
  นางสาวกาญจนา  ใกล้กลาง
ผู้สอนภาษาจีน