กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมได้แก่
 ชั้นภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่ 2
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ง21201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารง21102/ง21207 เศรษฐกิจพอเพียง
ง21204 พิมพ์สัมผัสภาษาไทย
  มัธยมศึกษาปีที่ 2ง22201 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ง22202 /การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ง2220- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 3ง23201  ออกแบบผลิตภัณฑ์ง23206 สร้างเว็บด้วยภาษาhtml
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ง31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 ง32101/ออกแบบเว็บไซต์ง32202 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ง32203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ง32206 การพัฒนาแอพพลิเคชัน
ง32205 พิมพ์สัมผัสภาษาไทย
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ง33201 มัตติมีเดีย 1
 ง33203 มัตติมีเดีย 2

ง33208/โครงงานคอมพิวเตอร์ 
หน้าเว็บย่อย (1): ฐานข้อมูลสื่อ นวัตกรรม