กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กลุ่มวิชาการ  โรงเรียนพล                                                 ข่าวสาร                   การรับสมัคร         เวลาเรียน/การประเมินผล             ปฎิทิน                    ติดต่อเรา                   

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

 รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวนที่รับรับสมัครอีก 
 1
บรรณรักษ์น้อย
 20 
 2 ภาษาพาสุข (การเขียน) 20 
 3 ภาษาสนุก (เล่มเล็ก) 20 
 4 รักษ์ภาษา(ภาษาพาสนุก) 20 
 5 ภาษาพาสุข(การพูด,เล่มเล็ก) 20 
 6 ภาษาพาสุข(การแต่งคำประพันธ์) 20 
 7 ภาษาพาสุข(การพูด) 20 
 8 ภาษาพาสุข(คลินิคภาษา) 20 
 9 จิตอาสา ทูบีนัมเบอร์วัน 20 
 10 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 20 
 11 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 20 
 12 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 20 
 13 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 20 
 14 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 15 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 16 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 17 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 18 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 15 
 19 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 20 
 20 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 20 
 21 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 15 
 22 ชุมนุมรีไซเคิล 15 
 23 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 20 
 24 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 20 
 25 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 26 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 20 
 27 โครงงานวิทยาศาสตร์ 40 
 28 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 29 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 30 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 31 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 32 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 33 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 34 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 35 ชุมนุมสังคมศึกษาฯ 20 
 36 ชุมนุมพลเมืองดี 20 
 37 ฟุตบอล 30 
 38 ฟุตซอล  30 
 39 วอลเลย์บอล  30 
 40 เทเบิลเทนนิส  30 
 41 เซบัคตะกร้อ  30 
 42 นาฎศิลป์  80 
 43 ดนตรีสากล  30 
 44 ดนตรีไทย  30 
 45 ศิลปะ  30 
 46 เดนเซอร์  30 
 47 English is Fun 20 
 48 ภาษาอังกฤษ  20 
 49 สนุกกับคำศัพท์(Croosword)  20 
 50 ภาษาเวียดนาม  20 
 51 สนุกกับภาษาอังกฤษ  20 
 52 ภาษาญีปุ่น  20 
 53 English Song  20 
 54 ภาษาจีน  20 
 55 ขนมไทย 20 
 56 เครื่องหนัง 20 
 57 งานคหกรรม 20 
 58 งานประดิษฐ์ 20 
 59 คอมพิวเตอร์ 20 
 60 คอมพิวเตอร์ 20 
 61 คอมพิวเตอร์ 20 
 62 การถ่ายภาพ 20 
 63 อุตสหกรรมศิลป์ 20 
 64 ลูกเสือ-เนตรนารี 30 
 65 แนะแนว 20 
 66 นักศึกษาวิชาทหาร 60 
 67 พลเป็นหนึ่ง 40 
 68 ชุมนุมพยาบาล 20 
 69 ห้องสมุด 20 
 70 สภานักเรียน 30 
 71 อ.ย.น้อย 20