นายชะลอ  ฉายวิโรจน์
1 เมษายน 2503 - 1 มกราคม 2512นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
1 กันยายน 2513 - 19 มิถุนายน 2529

 

นายชะนะ  กมลลานนท์
24 มิถุนายน 2529 - 14 พฤษภาคม 2532

 

นายสุนทร  ธาราดล
14 พฤษภาคม 2532 - 21 กรกฎาคม 2535นายพยุงศักดิ์  อินทนิล
25 กรกฎาคม 2535 - 19 กุมภาพันธ์ 2541 นายอนันต์  พระเดโช
20 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 กันยายน 2544นายประสิทธิ์  เหลืองทอง
24 ตุลาคม 2544 - 17 ธันวาคม 2552

 

นายมนูญ  เชื้อชาติ
18 ธันวาคม 2552 - 10 พฤศจิกายน 2555

 
 

นายวิษณุ  ผสมทรัพย์
11 พฤศจิกายน 2555 -  10 ตุลาคม 2559นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ
11 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน