ข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดกรองนักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจะปิดทำการคัดกรองในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 23.59 น.
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/2 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/3 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/4 ยืนยันแล้ว 1 คน
ม.1/5 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/6 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/7 ยืนยันแล้ว 3 คน
ม.1/8 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.1/9 ยืนยันแล้ว 0 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1 ยืนยันแล้ว 1 คน
ม.2/2 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.2/3 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.2/4 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.2/5 ยืนยันแล้ว 9 คน
ม.2/6 ยืนยันแล้ว 4 คน
ม.2/7 ยืนยันแล้ว 3 คน
ม.2/8 ยืนยันแล้ว 1 คน
ม.2A ยืนยันแล้ว 0 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ม.3/1 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/2 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/3 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/4 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/5 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/6 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/7 ยืนยันแล้ว 0 คน
ม.3/8 ยืนยันแล้ว 0 คน
Comments