หน้าแรก

Google Apps for Education Training           
                   ห้องเรียน DLIT เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
                                                                                       
วัตถุประสงค์
  • เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอน
  • เพื่อให้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติ และ สามารถออกแบบแผนการสอนที่มี Youtube ได้
  • เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน
  • เพื่อให้เราเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีหลายระดับ ที่เรียนรู้ไว้ และ เรียนรู้ค่อนข้างช้า


วีดีโอถ่ายทดสดการอบรม
ทำเนียบรุ่นครูโพธิ์


            

วิดีโอ YouTubeGoogle Classroom 101


ตัวอย่างการใช้ Google Classroom