งานทะเบียนและวัดผล

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา
Secondary Grading System (SGS)

https://goo.gl/forms/UZVuY7ZB8Zh9coQz2
ขอบคุณครับ

 

(ระบบเปิด 8-22 มกราคม 2561)

http://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx


ปพ.5 ออนไลน์
สำหรับคณะครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 
ประกาศคะแนนและผลสอบ
ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
สามารถเลือก sever 1 หรือ 2 ได้
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ระบบเปิด 23 มกราคม 2561https://drive.google.com/file/d/0B5hve2gQJwJDSy1wbnM1WGRXaGc/view


คู่มือสำหรับครู
sgs ออนไลน์
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sgss

ดาวโหลดแอ็พดูผลการเรียน
SGS For Studentsประกาศ

Comments