ประกาศ

                               ข่าวประชาสัมพันธ์
                      
ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียน
และคะแนนเก็บก่อนกลางภาค
 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 ปีการศึกษา 2560


https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

วิธีการเข้าใช้
ชื่อผู้ใช้ = ใช้เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
ในกรณีที่เข้าดูไม่ได้ติดต่อฝ่ายทะเบียน ในเวลาราชการเท่านั้น
สำหรับ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และนักเรียน
ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS
- ดูผลการเรียน,หน่วยกิตที่เรียน, หน่วยกิตที่ผ่าน, อันดับที่ในห้อง, อันดับที่ในระดับ ทุกปีการศึกษา
- เวลาขาดเรียน
- ผลการเรียนที่ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเลขประจำตัว คลิ๊กที่นี่
https://drive.google.com/file/d/0B5hve2gQJwJDV3FCWVNvZXEwcXM/view?usp=sharing