กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   


ดร. ปิยะพล เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 

นายสมทรง สุขขี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู
งานอาคารสถานที่
งานลูกจ้างและนักการภารโรง

นายเทพพิทักษ์ จำพันธ์

ครูผู้ช่วย 
งานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู
งานประชาสัมพันธ์
 


นายขจรศักดิ์ นกแก้ว
ครู
งานโสตทัศนูปกรณ์


นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ 
งานพยาบาล
 

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครู
งานโภชนาการ


 นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกลูเกียรติ
ครู
งานสาธารณูปโภค
งานการจัดการขยะนายชนปกร สุรนิวงศ์
เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา