ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการสอน On-Site Online เดือน มกราคม 2565

รายงานการสอน วันที่ 21 ธันวาคม 2564
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
 สังคมศึกษา เทคโนโลยี   การงานอาชีพ  ภาษาจีน


 
คิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   สุขศึกษา พลศึกษา
 รายงานสถิติการสอน_เทอมที่ 1_2564


รายงานสถิติการสอน_เทอมที่ 2_2564