การอบรมวันที่ 1


เวลา

เนื้อหาการอบรม

08:00 - 8:30

- ลงทะเบียน ขอรับบัญชี Google - DLIT

- เตรียมความพร้อม เปิดเครื่อง ต่ออินเตอร์เน็ต Sign-in เข้าสู่ระบบ

08:30 - 10:30

- การสร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

- Google Mail , Google Drive , Google Doc, Google Slide, Google Sheet

10:30 - 10:45

Break


10.45 - 12.00

- สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้

 และให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites

12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 17:00

- สร้าง website (ต่อ)

- การนำสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่เว็บไซต์


*** ส่งลิงค์เว็บไซต์ผู้เข้าอบรม DLIT
การอบรมวันที่ 2


09:00 - 10:30

- การสร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

 ผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล


10:30 - 10:45

Break


10:45 - 12:00

- การสร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

 ผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล (ต่อ)

12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำชั้นด้วย Google Maps


*** ค้นหาพิกัดที่อยู่ผู้เข้าอบรม


*** กรอกแบบฟอร์มข้อมูล


*** ข้อมูลผู้เข้าอบรม


*** ปักหมุด My Maps

14:30 - 14:45

Break

14:45 - 17:00

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำชั้นด้วย Google Maps (ต่อ)
การอบรมวันที่ 3


08:30 - 10:30

- สร้าง e-Classroom ด้วย Google Classroom


10:30 - 10:45

Break


10:45 - 12:00

- สร้าง e-Classroom ด้วย Google Classroom (ต่อ)


12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

- สร้าง e-Classroom ด้วย Google Classroom (ต่อ)


14:30 - 14:45

Break


14:45 - 15:30

- สร้าง e-Classroom ด้วย Google Classroom

15:30 - 16:00

ประเมินผลการอบรม


16:00 - 17:00

พิธีมอบเกียรติบัตร , พิธีปิดการอบรม


ลงทะเบียน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎‎‎‎(DLIT)‎‎‎‎