วิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์
http://gg.gg/3s9m7

gg.gg/kruwachi

gg.gg/sc_krumon

gg.gg/chemtutoredd

gg.gg/kru-nim

gg.gg/PhysicsKrufang

https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/physics-potae/home

gg.gg/physics-kruboy

https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/sine-bypuy/home

http://gg.gg/Science-kruoon

http://gg.gg/science-krumayny

http://gg.gg/wirat_aun

https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/janyaporn-sicence/

                             จีรพัฒน์ ชัยพร
                            ครูวัชชิราภรณ์ บุญเกตุ
                            ครูมนต์ชัย ใจเอื้อ

                          ครูคมกฤช นามบุดดี


                        
                         ครูรัตติยา เหมือนวาจา                            ครูสุจิตรา สุดสายเนตร                            ครูพุทธิชัย รักษ์ทุ่งทอง


                            ครูปัญญาชาญ บุญเบ้า
                            ครูแสงเทียน ชารัมย์                            ครูนงลักษณ์ เรืองฤทธิ์                            ครูเมทินี แพนดี                            ครูวิรัตน์ กองมณี                            ครูจรรยพร พลทม
Comments