สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  6  อำเภอของจังหวัดพัทลุง คือ  อำเภอกงหรา  เขาชัยสน  ปากพะยูน  ตะโหมด  ป่าบอน  และบางแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 2/8 ม.1 ทางหลวงหมายเลข 41 หรือถนนเอเชีย ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง