หน้าแรก

แจ้งเพื่อทราบ
เนื่องในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ ครบเกษียณอายุราชการของผู้จัดทำ
ดังนั้น website นี้จะยุติการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ติดตามตลอดมาด้วยดี
นายชวลิต   ปํญจขันธ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
ผู้จัดทำ
7  กันยายน 2560หมายกำหนดการ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช
วันที่ 25-29  ตุลาคม  2560
                                    

*******************************************************************************
23.กิจกรรมต้านยาเสพติดบูรณาการวันสุนทรภู่ 60
                  
       งานป้องกันสารเสพติดและกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
และวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน เพื่อปลุกสำนึกนักเรียนและเยาวชนให้พ้นจากภัยยาเสพติดและรำลึกถึง
พระสุนทรโวหาร(ภู่)กวีเอกของไทยและของโลก โโยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ มีการแสดงผลงาน
ของนักเรียน การบรรยายจากวิทยากร และการประกวด หนุ่ม-สาวTo be number One 60 กิจกรรม
ดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับทั้งสาระและความสนุนสนาน(ชวลิต ป./11 กค.60)

22.สวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
                 
       ในวาระครบรอบการก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และ
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสันติวัน ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสามเมื่อวัน พุธ ที่ 
23 มิถุนาย 2560 ณ สนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบามสมมเด็จพระมงกุฏเกล้าเข้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย.(ชวลิต ป./11 กค 60)

21.ไหว้ครู  2560
                                         
           8 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู
เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความกตัญญู กตเวทีแก่ครู โดยมี   นายไชยนคร  ขุมคำ 
ผู้อำนวยการโรเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากจะจัดพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีผู้ปกครองมามอบทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์อีกด้วย หลังพิธีไหว้ครูแล้วมีการมอบ
รางวัลแก่ห้องเรียนที่ชนะเลิศในการทำพานไหว้ครู พร้อมกับให้นำพานกลับไปไหว้คุณครูประจำ
ชั้นในชั้นเรียนของตนเอง(ชวลิต ป./12 มิย.60)

20.อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนคุณภาพ (Classroom 4.0)
                   
                   
        28-29  พฤษภาคม  2560    สหวิทยาเขตเบญจมิตร สพม .36       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Classroom 4.0) โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
พานพิเศษพิทยาเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ   มีโรงเรียนเข้าร่วม 5        โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ,โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม,โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม      โรงเรียนนคร-
วิทยาคมและโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รวมทั้งสิ้น 190 คน มี ดร.อภิชาต  พุทธเจริญ วิทยากรจาก
โครงการโรงเรียนในฝันมาให้ความรู้และร่วมปฏิบติงาน รวมทั้ง ผู้อำนวยการแสวง  จันทร์ถนอม ผู้
ทรงคุณวุฒิ มาให้ข้อคิด และความรู้ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนที่  ร่วมโครงการ
โรงเรียนในฝัน(ชวลิต /1 มิ.ย.60)

19.การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
                    
                    
     อาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานใน
ประชุม พร้อมนี้มีนายบุญถาวร  ครูบา  นายกสมาคมผู้ปกครองฯและนายบุญวาส  มะโนเกตุ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมเป็นเกียรติและพบผู้ปกครองด้วย ในการประชุม โรงเรียน
ได้แจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของระดับต่างๆ แนวทางการพัฒนา
โรงเรียน แนวปฏิบัติตนของนักเรียน รวมทั้งมีการประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน(Classroom
Meeting)เพื่อเลือกคณะกรรมการห้องเรียนและผู้แทนของสมาคมด้วย การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์(ชวลิต / 22 พค.60)


18.กิจกรรม การประชุมนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
                                         
              
         จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจัดการ
ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ  ผู้อำนวยการ
โรงเรียน พร้อมคณะครูฝ่ายต่างๆมาให้ข้อมูลแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและ
การปฏิบัติตนสำหรับปีการศึกษา 2560(ชวลิต/ 22 พค.60)

17.กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2560
                     
                                   
         1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศนักเรียนและ
ผู้ปกครองชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารงาน กิจกรรมและแนวปฏิบัติต่างๆ
ของโรงเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียน โดยมีฝ่ายบริหารและคณะครูฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล
พร้อมนี้ได้นัดหมายการเปิดภาคเรียน การจัดซื้อเครื่องแบบ หนังสือยืมเรียนให้แก่ผู้ปกครองด้วย


16.กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ปีการศึกษา 2559
                   
  
                  
     23-25  กุมภาพันธ์  2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมการอยู่
ค่ายพักแรมของกองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน
พานพิเศษพิทยา       โดยมีนายชวลิต  ปัญจขันธ์ เป็นผู้อำนวยการค่าย กิจกรรมดังดังกล่าวได้
จัดขึ้นตามหลักสูตรของลูกเสือ เนตรนารี      เพื่อเป้นการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
 รวมถึงเป็นการปลูกฝังการมีระเบียบ วินัยตามกระบวนการของลูกเสือ ในการดำเนินงานดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง   คณะครูและความร่วมมือจาก   นักเรียนเป็นอยางดี ทำให้
กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่
 FB กลุ่มงานวิชาการพานพิเศษพิทยา.(ชวลิต /3 มีนาคม 60)

15.กิจกรรม"พานพิเศษวิชาการ 59"(Open House 59)
         

        
        
      21  กุมภาพันธ์ 2559  นายประจักษ์  สีหราช รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"พานพิเศษวิชาการ 59"(Open House 59 )  
ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืืนฐาน ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมพิธีและให้การ
ต้อนรับ ในกิจกรรมประกอบด้วย   นิทรรศการขแสดงผลงานของคณะครู นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
การจัดบริการแนะแนวของสถาบันการศึกษา การแสดงและสาธิตภูมิปัญญาไทยของโรงเรียนผู้สุง
อายุวัดหัวฝายและโรงเรียนวุฒิวิทยาลัย การประกวดร้องเพลง ประกวดส้มตำลีลา การแสดงของ
นักเรียนและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรของโรงเรียน ในนามของโรงเรียนขอขอบคุณท่านประธาน 
ท่านผู็มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทำให้กิจกรรมเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย.ท่านที่สนใจสามารถ
ชมภาพกิจกรรมที่ www.phanpiset.ac.th/web57 ครับ.(ชวลิต ป./24 กพ.60)

14.กิจกรรมวันครู 16 มกราคม  2560
                      
                      
          13  มกราคม 2560 นายชวลิต  ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยานำ
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี วันครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อรำลึก
ถึงบูรพคณาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี ตามนโยบายของ สพฐ.รวมทั้งได้ประกาศคำขวัญ
วันครูประจำโรงเรียน เพื่อเป็นหลักการในการปฏิบัติต่อนักเรียนตลอดปี 2560 และในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
ทางสภานักเรียนได้มอบบัตรอวยพรและเอกสารให้กคณะครูตามกิจกรรม"ครูดี ที่เรารัก" 
ประจำปี 2560 ด้วย.

13.มอบรางวัลนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมจังหวัดเชียงราย
      16  ธันวาคม  2559  นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยามอบรางวัล
ให้กับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดเชียงราย ณ
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  หลังจากที่ได้เข้าแข่งขันระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พย.59 
ที่ผ่านมา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ดุแล ควบคุม ฝึกซ้อมด้วย ในนามของโรงเรียน
ขอขอบคุณและขอบใจนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ได้รับรางวัลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้(ชวลิต ป./รายงาน)
 
                       
                        
                   
12.กิจกรรม บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดูลยเดช รัชกาลที่ 9
     2  ธันวาคม  2559 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดูลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยเวลา 08.00 น.ทำบัญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 10 รูป เวลา 09.30 น.  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและถวาย
จตุปัจจัย ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ภาคบ่าย ร่วมแปรอักษรเป็นเลข ๙ 
อยู่ในหัวใจและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานในพิธี(ชวลิต ป./รายงาน)
                      
                      
                      


11.กิจกรรม บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดูลยเดช รัชกาลที่ 9
      1  ธันวาคม  2559  ตัวแทนคณะครู บุคลากร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศล ปัญญาสมวาร และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังภูมิพล
อดูลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมกับข้าราชการ ประชาชน นักศึกษา ชาวอำเภอพาน ณ ลานพิธี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ 
นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี(ชวลิต ป./รายงาน)

                           
                           

10.กิจกรรม รวมพลังแห่งความดีเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดูลยเดช รัชกาลที่ 9
     22  พฤศจิกายน  2559  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรม
แสดงพลังแห่งความดี เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดูลยเดช มหิทราธิเบศน์
จักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวถวายสัตย์
ปฏิญาณในการเป็นประชาชนที่ดีน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือและปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต จากนั้นได้ร่วมร้องเพลง      พ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่อ
เป็นการถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน    ในฐานะประชาชนที่สำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านที่มีต่อปวงปชนชาวไทยตลอด 70 ปี(ชวลิต ป/รายงาน)
 
                                                                                                                                                                           
                     

9.กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
           6  พฤศจิกายน  2559 นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
พร้อมคณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครองเพื่อประกาศผลการเรียน
ประจำภาคเรียนที่  1 ปี 2559    โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วมประชุมร้อยละ 98   ของผู้ปกครองทั้งหมด ในโอกาสนี้ที่ประชุมได้แสดงความ
ไว้อาลัยแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดูลยเดชฯที่เสด็จสวรรคต ด้วยการกล่าวถวายคำ
ไว้อาลัย ยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  พร้อมกัน   หลังจากนั้นจึงแจ้งข้อ
ราชการของโรงเรียนและให้ผผู้ปกครองแยกไปพบครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียน 
ความประพฤติของนักเรียนจนถึงเวลา 12.00 น.จึงสิ้นสุดการประชุม(ชวลิต ป./รายงาน)     
                                                
                                                                        
                            

8.กิจกรรม  ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 2559
         23  ตุลาคม  2559  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา   นำโดยนายไชยนคร  ขุมคำ  ผู้อำนวยการ
 พร้อมคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช    ณ 
หน้าที่ว่าการอำเภอพาน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ราชการ องค์กร
 รัฐวิสาหิจ พ่อค้า คหบดี   และประชาชนในอำเภอพานมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน.(ชวลิต ป./รายงาน)
                                                 
                                          
 7.กิจกรรมมุทิตาจิต  คุณครูรพีพร  ใจอุ่น และ คุณครูจีระพันธ์  ตราหทัย
    21  กันยายน  2559  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยคณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 นี้ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครู
รพีพร  ใจอุ่น  ครูชำนาญการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  คุณครูจีระพันธ์  ตราหทัย  ครูชชำนาญการ กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ  และนายครองศักดิ์  ปิยะรักษ์  ช่างคุรุภัณฑ์ 4    ในพิธีนอกจากจะมีการแสดงความ
กัญญูกตเวทีแด่คุณครูของนักเรียนแล้วยังได้รับเก๊ยรติจาก คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้เกษียณ
อายุราชการไปแล้ว  หรือย้ายที่ปฏิบัติงานแล้วมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย กิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึง
ความรัก      และความผูกพัน ของคณะครูทุกท่านที่มีต่อโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ทำให้กิจกรรมดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม บนความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง.

                                                                                                                    
                     

 6. กิจกรรมมุทิตาจิต  นายครองศักดิ์    ปิยะรักษ์

                                                                 
         
                    

 5.กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 1/2559
     29  พฤษภาคม 2559  นายไชยนคร  ขุมคำ     ผู้อำนวยการโรงเรียน         เป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนและกิจกรรมที่โรงเรียนจะพัฒนาในปีการศึกษา นี้      รวม
ทั้งนายบุญถาวร  ครูบา นายกสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา       
 ได้มาพบปะกับผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและร่วมประ
ชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน(Classroom meetting) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองต่อไป โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง(ชวลิต ป./รายงาน)

                         

                       

                       

4.กิจกรรม ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 2559
    4 พฤษภาคม 2559  นายชวลิต   ปัญจขันธ์  รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน
พิธีประชุปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 และ ม.4 พร้อมกับคณะครู บุคลารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการให้ข้อมูล สารสนเทศแนวปฏิบัติ ต่างๆของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคน
ที่ส่งบุตร      ธิดา เข้ามาเรียนในโรงเรียน ในปีกาศึกษา 2559 นี้ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้
เข้าใจการบริหารงาน   การจัดการเรียบนการสอน กิจกรรมการเรียน การพัฒนาโรงเรียนอย่างทั่วถึง
 รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงโครงการ    กิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็นนโยบายของราชการ และโรงเรียนเพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติได้ตรงกัน        โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนใหม่มาร่วประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน(ชวลิต ป./รายงาน)
                                                                     
                        
3.กิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 59 คืนสู่เหย้า 13 เมษายน 2559
    13  เมษายน  2559 สมาพันธ์ศิษย์เก่า ชร.8-พานพิเศษฯ จัดกิจกรรม   คืนสู่เหย้า ในโอกาส
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2559 โดยนำผ้าป่าการกุศลมาถวายเพื่อนำเป็นทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
โดยมีคณะครู อาจารย์ทั้งเก่และปัจจุบัน ศิษย์เก่า ชร.8-ศิษย์เกาพานพิเศษ ทุกรุ่นมาร่วมกิจกรรม
อย่างคับคั่งรวมยอดผ้าป่าทั้งที่เป็นเงินสด และที่โอนเข้ามาในบัญชีของโรงเรียนประมาณ 4  แสน
กว่าบาท ทางโรงเรียนจึงขออนุโมทนาในกุศลจิตครั้งนี้ด้วนอจากนี้แล้วศิษย์เก่ายังจัดกิจกรรมรดน้ำ             ดำหัวครูอาจารย์ตามประเพณีนิยมและร่วมพบปะสังสรรค์ใบรรยากาศสนุกสนานของลูกชมพู-ฟ้า
ทั่วหน้ากัน(ชวลิต ป./รายงาน)
                                                                  
                      
                                                       

2.กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองประกาศผลการสอบและมอบเกอสารการจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
    1..เมษายน 2559  นายไชยนคร  ขุมคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา      นายณัฐ   ทองธรรมชาติ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรของโรงเรียนจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่2-2558 ของนักเรียนชั้น ม.1,ม.2 ม.4 และม.5และจัดพิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษานี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และนักเรียนทีมีคะแนนการสอบ O-Net     สูงที่สุดในแต่ละวิชา และคะแนนรวม รวมทั้งมอบเอกสารการจบหลักสูตรให้กับนักเรียน    ม.3 และ ม.6   ที่จบในปีการศึกษานี้ด้วย (ชวลิต.ป/รายงาน)
                                                                                                                
                              
 1.พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2559
   5  มกราคม 2559 นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญถาวร  ครูบา  นายสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมคณะครูและบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและผ้าป่าข้าวสาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 และทำบุญโรงเรียนหลังจากที่ได้การปรับปรุงอาคาร สถานที่จากผลกระทบแผ่นดินไหว รวมทั้งทำบุญศาลาพักรอรถหน้าโรงเรียนที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูนำข้าวสาร อาหารแห้งมาร่วมในพิธีดังกล่าว.(ชวลิต ป/รายงาน)
                                                                                                                                                                  *************************************************************************************

      
          นายชวลิต   ปัญจขันธ์
  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

DLIT สพม.36