คำชี้แจง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องเข้ามาเรียนใน site นี้ และจะต้องทำแบบฝึกให้ครบทุกสัปดาห์ และต้องส่งงานแบบฝึกให้ครบ