คำชี้แจง

YouTube Video

ที่มา ของวิดิโอ https://www.youtube.com/watch?v=cCLnkoCMGs4

คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จาก youtube แล้วทำแบบทดสอบ คลิกที่นี้