หน้าแรก

คำชี้แจง
     ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา ศ33101 ทัศนศิลป์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ได้นอกจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งครูผู้สอนได้จัดแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้  ขอให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษา และทำกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้