คำชี้แจง

         ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเข้ามาศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบ
โดยนักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วย ศึกษาเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบหลังเรียนท้ายหน่วยทุกครั้ง