คำชี้แจง

       ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเข้ามาศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบ โดยนักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้งในแต่ละหน่วย ศึกษาเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบหลังเรียนท้ายหน่วยทุกครั้ง