หน้าแรก

คำชี้แจง   
เมื่อนักเรียน  ม.1  ต้องทำแบบฝึกหัดส่งทุกครั้งเมื่อเรียนจบแต่ละหัวเรื่องย่อย
และมีงานเดี่ยวส่งเรื่องของแทนแกรมคนละ  2  ชุด