คำชี้แจง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องเข้ามาทำการศึกษาเรียนรู้บทเรียนและส่งงานตามที่อาจารย์กำหนด