หน้าแรก

 หน้าถัดไป  2 3 4 5 6 7 8 9 10 


VTR แนะนำโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมเมื่องปั่นได้ เมืองปั่นดี
เฉลิมพระเกียรติ์
เทศบาลตำบลบางตะบูน
กิจกรรมวันอาศาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
ปี 2561
เข้าค่ายคุณธรรม ปี 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู และเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ปี 2561
กิจกรรมวันเมาฆะบูชา 2561
เข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบางตะบูน 2561
ร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2561
รับทุนมูลนิธิญาณสาคร ปี 2561

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ
จังหวัดนครนายก
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ปี 2561
กิจกรรมวันแม่ 
11 สิงหาคม 2560

ภาพเพิ่มเติม google drive
เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
แห่เทียนเข้าพรรษา
7 กรกฎาคม 2560

ภาพเพิ่มเติม Google drive
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
พ.ศ. 2560
ภาพเติม Google drive
กิจกรรมวันสุนทรภู่/ต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2560

ภาพเพิ่มเติม Google Drive
กิจกรรมวันไหว้ครู/เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
16 มิถุนายน 2560

ภาพเพิ่มเติม  Google drive
อบรมโครงงานคุณธรรม ปีที่ 2
26 พฤษภาคม 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B4_nPbMM2wiEZHFNWEVHMUhOdEU?usp=sharing
ภาพเพิ่มเติม google driveวิดีโอ YouTube
แบบประเมินweb site