https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A

     


https://sites.google.com/a/petburi.go.th/ss1/

https://drive.google.com/open?id=0By7V_uctAsw7WkZrMHhiaUwtejA
https://drive.google.com/drive/folders/0By7V_uctAsw7OTZMR2VqcTF1Z1E


https://drive.google.com/file/d/0By7V_uctAsw7dzltVkdkTUdTUkE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/0By7V_uctAsw7cUU1NUFFMXpTNTg?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/0By7V_uctAsw7QWpkOEFEUzVxT1U?usp=sharingโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง และโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางการศึกษา โดยพาคณะครูและพี่เลี้ยงนักเรียนพิการไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง และโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ภาพกิจกรรม
https://drive.google.com/open?id=0By7V_uctAsw7RG9yTnB4V1ZfYXMการประชุมเตรียมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 12 สิงหาคม 2559

            วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี  เสริมสร้างระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา ความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือไทย รู้รัก สามัคคี เทิดไท้ มหาราชินี 84 พรรษา” โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานในการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2560 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือดังกล่าว จำนวน 11 หมู่ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

https://drive.google.com/open?id=0By7V_uctAsw7U2pUekNyY3N2cTA
 


โครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหาร ตามโปรแกรม Thai School Lunch

            วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหาร ตามโปรแกรม Thai School Lunch ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งได้เชิญ นายทศพล เล้าโลมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก น.ส.รวงทอง อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง และนางละออง  ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับโรงอาหาร และการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
ชมภาพเพิ่มเติม...คลิ๊ก

เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม

https://drive.google.com/folderview?id=0By7V_uctAsw7TmdLNXRwYlF5WEE&usp=sharingการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

            วันที่  20  เมษายน  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สพฐ.  มอบหมายให้นายทองพูล  จันทบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  และนายอุดม  บุตตะ  หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรแกนนำ พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะวิทยากร อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ระหว่างวันที่  20 - 22  เมษายน  2559 ชมภาพเพิ่มเติม...คลิ๊ก

https://plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/36aSMqMp5UZ?pid=6275922694062098978&oid=116168247166054389730
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 , 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะครู และนักเรียน ได้มาร่วมพิธีรับมอบรถจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ชมภาพเพิ่มเติม...ตรวจเช็คความพร้อมจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


             มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยาน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบจักรยานพระราชทานเพื่อนำมาจัดสรรให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้งสิ้น จำนวน 44 คัน โดยทำพิธีรับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คุณครู และน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตรวจเช็คสภาพเตรียมความพร้อมรถจักรยานก่อนส่งมอบให้กับนักเรียนไปขี่ได้อย่างปลอดภัย คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม...

https://drive.google.com/open?id=0By7V_uctAsw7TVlyLUhOSGp5c1Eกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการวาดล้างโปลิโอ
ระดับโลก
            ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอแบบกินที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด และเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง 3 ชนิด องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเแบบฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย มาใช้ในแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างน้อย 1 เข็ม โดยการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโรคโปลิโอนี้จะดำเนินการพร้องเพรียงกันทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก...

https://drive.google.com/file/d/0By7V_uctAsw7R0JFY1JUd1ZBamc/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/petburi.go.th/ss1/

นายกนก ปิ่นตบแต่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์https://epit.rd.go.th/EFILING/jsp/register/FrmPit_EntryLogin.jsp?loginType=L&Formcode=P9091&lang=T

http://www.dxplace.com/th/caldistance