https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A     


https://sites.google.com/a/petburi.go.th/ss1/

.: ประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :.

แจ้งโรงเรียน โครงการปิดทองหลังพระ มอบแว่นตาฟรีแก่เด็กนักเรียน (22 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/717 เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (22 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/708 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament (21 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/704 แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 (21 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/703 การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560  (21 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/667 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (20 ก.พ. 60)

ประกาศ  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (17 ก.พ. 60)

ที่ ศธ 04104/606 แจ้งสถานการณ์แนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน (14 ก.พ. 60)

- ที่ ศธ 04104/589 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (10 ก.พ. 60)

- ที่ ศธ 04104/588 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2560 (10 ก.พ. 60)

- ที่ ศธ 04104/587 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (10 ก.พ. 60)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล (7 ก.พ. 60)

- ที่ ศธ 04104/448 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 ก.พ. 60)


กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหาร ตามโปรแกรม Thai School Lunch

            วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหาร ตามโปรแกรม Thai School Lunch ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งได้เชิญ นายทศพล เล้าโลมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก น.ส.รวงทอง อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง และนางละออง  ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับโรงอาหาร และการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
ชมภาพเพิ่มเติม...คลิ๊ก

เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม

https://drive.google.com/folderview?id=0By7V_uctAsw7TmdLNXRwYlF5WEE&usp=sharingการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

            วันที่  20  เมษายน  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สพฐ.  มอบหมายให้นายทองพูล  จันทบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  และนายอุดม  บุตตะ  หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรแกนนำ พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะวิทยากร อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ระหว่างวันที่  20 - 22  เมษายน  2559 ชมภาพเพิ่มเติม...คลิ๊ก

https://plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/36aSMqMp5UZ?pid=6275922694062098978&oid=116168247166054389730
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 , 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะครู และนักเรียน ได้มาร่วมพิธีรับมอบรถจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ชมภาพเพิ่มเติม...ตรวจเช็คความพร้อมจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


             มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยาน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบจักรยานพระราชทานเพื่อนำมาจัดสรรให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้งสิ้น จำนวน 44 คัน โดยทำพิธีรับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คุณครู และน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตรวจเช็คสภาพเตรียมความพร้อมรถจักรยานก่อนส่งมอบให้กับนักเรียนไปขี่ได้อย่างปลอดภัย คลิ๊กเพื่อชมภาพเพิ่มเติม...

https://drive.google.com/open?id=0By7V_uctAsw7TVlyLUhOSGp5c1Eกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการวาดล้างโปลิโอ
ระดับโลก
            ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอแบบกินที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด และเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง 3 ชนิด องค์กรอนามัยโลกแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเแบบฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย มาใช้ในแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างน้อย 1 เข็ม โดยการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโรคโปลิโอนี้จะดำเนินการพร้องเพรียงกันทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก...

https://drive.google.com/file/d/0By7V_uctAsw7R0JFY1JUd1ZBamc/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/petburi.go.th/ss1/

นายกนก ปิ่นตบแต่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์https://epit.rd.go.th/EFILING/jsp/register/FrmPit_EntryLogin.jsp?loginType=L&Formcode=P9091&lang=T

http://www.dxplace.com/th/caldistance