วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

 **ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เป็นโรงเรียนชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**